Ingresso don Antonio Pezzetti (Piadena)
20-10-2019